O MNĚ

Vítězslav Haupt, DiS.

Zájmy a práce – dendrologie, staré a krajové odrůdy ovocných dřevin, EVVO, invazní druhy rostlin a jejich regulace, agrochemie (zejména uplatnění herbicidů v praktické ochraně přírody), okrasné sadovnictví, navrhování a realizace výsadeb, fotografie.

Studium – absolvent VOŠ, obor Správa ochrany životního prostředí. Absolvoval v roce 2009 absolutoriem z odborných předmětů, angličtiny a obhajoby absolventské práce (absolutorium s průměrem 1,0). Absolventská práce na téma estetického významu stromů v otevřené kulturní krajině – výstava fotografií s doprovodnou projekcí + textová část práce. Vedoucím práce byla Mgr. Naděžda Gutzerová. Výstava s doprovodnou projekcí byla úspěšně realizována v červnu 2009 v Chrudimi.

Kromě výše uvedeného držitel osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin dle §86 zákona č. 326/2004 Sb. a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti podle § 81 odst. 1 písm. g) téhož zákona. Rovněž držitel osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s vybranými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (T+).

Praxe – autor řady populárně naučných výstav (kombinujících fotografie rostlin s živými exponáty), populárně naučných publikací (kalendáře s lesní či ochranářskou tématikou, průvodci po zajímavostech parků), lektor desítek dendrologických přednášek a exkurzí (městské a zámecké parky, arboreta).